فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه اكوسيستم هاي طبيعي ايران, زمستان 1393, دوره 5, شماره 4
 9 مقاله