فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي, تابستان 1394, دوره 16, شماره 2 (پياپي 60)
 12 مقاله