فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و كيفري (دانشنامه حقوق و سياست), بهار و تابستان 1389, دوره 6, شماره 13
 6 مقاله