فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مدرس علوم انساني, تابستان 1384, دوره 9, شماره 2 (پیاپی 39) ویژه نامه مدیریت
 8 مقاله