فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت شهري, زمستان 1392, دوره 5, شماره 16
 8 مقاله