فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مدرس علوم انساني, 1383, دوره 8, شماره ویژه نامه مدیریت(پیاپی 36)
 8 مقاله