فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه مجله زبانشناسي كاربردي, تابستان 1384, دوره 7, شماره 2
 5 مقاله