فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصادي, پاییز 1384, دوره -, شماره 70
 12 مقاله