فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصادي, تابستان 1384, دوره -, شماره 69
 12 مقاله