فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), تابستان 1384, دوره 7, شماره 2
 12 مقاله