فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE), 1380, دوره 6, شماره 14
 12 مقاله