فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشكده پزشكي, 1380, دوره 59, شماره 3
 15 مقاله