فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران, بهار 1384 , دوره 7, شماره 22
 8 مقاله