فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران, بهار 1381, دوره 3, شماره 10
 6 مقاله