فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران), زمستان 1380, دوره 8, شماره 27
 20 مقاله