فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد, بهار و تابستان 1380, دوره 25, شماره 2-1
 10 مقاله