فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون هسته اي, تابستان 1382, دوره -, شماره 28
 8 مقاله