فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه (بولتن انجمن رياضي ايران) Bulletin of Iranian Mathematical Society, 1380, دوره 27, شماره 2
 4 مقاله