فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست, پاییز 1383, دوره -, شماره 22
 6 مقاله