فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله بيماريهاي كودكان ايران, تابستان 1381, دوره 12, شماره 2
 9 مقاله