فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي ايران, تابستان 1384, دوره 18, شماره 2
 9 مقاله