فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), پاییز 1380, دوره 5, شماره 2 (پیاپي 10)
 10 مقاله