فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي ايران (دانشگاه شيراز), 1382, دوره 4, شماره 1
 14 مقاله