فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, پاییز 1382, دوره 8, شماره 1 (مسلسل 29)
 8 مقاله