فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله فيزيك پزشكي ايران, تابستان1382, دوره 1, شماره 2
 5 مقاله