فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research), پاییز 1382, دوره 1, شماره 3 (مسلسل 3)
 9 مقاله