فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran), تابستان 1384, دوره 17, شماره ويژه نامه اندو - پريو (مسلسل 55)
 15 مقاله