فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مطالعات ترجمه, زمستان 1382, دوره 1, شماره 4
 6 مقاله