فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مطالعات ترجمه, پاییز 1382, دوره 1, شماره 3
 9 مقاله