فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مطالعات ترجمه, تابستان 1382, دوره 1, شماره 2
 10 مقاله