فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مطالعات ترجمه, بهار 1382, دوره 1, شماره 1
 8 مقاله