برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فرانسه (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز), پاييز و زمستان 1391, دوره 6, شماره 10
 6 مقاله