فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز), تابستان و پاییز 1381, دوره 45, شماره 184-183
 11 مقاله