فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني, پاییز 1384, دوره 9, شماره 36
 8 مقاله