فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران, تابستان 1384, دوره 7, شماره 23
 9 مقاله