فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند, بهار 1383, دوره 11, شماره 1 (پیاپی 18)
 8 مقاله