فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله طب نظامي, تابستان 1381, دوره 4, شماره 2 (مسلسل 12)
 13 مقاله