فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه, زمستان 1383, دوره 12, شماره 48
 8 مقاله