برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت), پاييز و زمستان 1391, دوره 4, شماره 8
 8 مقاله