فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در پزشکي, تابستان 1384, دوره 29, شماره 2
 16 مقاله