فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه, بهار 1384, دوره 13, شماره 49
 8 مقاله