فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي كوثر, تابستان 1384, دوره 10, شماره 2
 10 مقاله