فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران, زمستان 1379, دوره 3, شماره 7
 5 مقاله