فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه رفتار حركتي (پژوهش در علوم ورزشي), پاييز و زمستان 1391, دوره 4, شماره 11
 12 مقاله