فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي, پاييز 1391, دوره 20, شماره 63
 9 مقاله