فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي شيلات ايران (فارسي), تابستان 1380, دوره 10, شماره 2
 7 مقاله