فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانشناسي, بهار 1380, دوره 5, شماره 1 (پیاپی 17)
 6 مقاله