فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني, بهار 1379, دوره 4, شماره 14
 7 مقاله