فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني, پاییز 1379, دوره 4, شماره 16
 6 مقاله