برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز, بهار و پاییز 1379, دوره 16-15, شماره 2-1 (پياپي 31-30)
 14 مقاله